ეფექტური კომუნიკაცია

მხოლოდ მიზნობრივი და ეფექტური კომუნიკაცია გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ "მოკლე" დროში მაქსიმალური რეზულტატი.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

  • კომუნიკაციის რაობა და სახეები
  • ინფორმაციის მიწოდების ფორმები
  • მოდელი: გამცემი - მიმღები
  • ინფორმაციის დაკარგვის შედეგები
  • კომუნიკაციის მიზნობრიობა
  • სწორად დაგეგმილი კომუნიკაცია 
  • არგუმენტაციის როლი კომპანიაში
  • ინფორმაციის დამახინჯება
  • უკუკავშირი კომუნიკაციის პროცესში.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 16 სთ. ( შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 3100 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: