კომუნიკაციური კომპეტენტურობა და დიალოგის ეფექტურად წარმართვის ტექნიკები

  • ადამიანი და საქციელი.
  • IQ თუ EQ.
  • ემოციური დონის
  • გათვითცნობიერება.
  • ემოციურობის გაანალიზება.

  • საკუთარი ემოციების სწორი გაანალიზება.
  • ემოციური ტრიგერები.
  • ემოციების მართვის ტექნიკები.
  • სხვისი ემოციების უკეთ გაგება და სწორი კომუნიკაცია.