Mind and Body Balance

Mind and Body Balance

  • პიროვნების მამოძრავებელი აქტივობა.
  • კავშირი ფიზიკურ აქტივობასა და ინტელექტუალურ განვითარებას შორის.
  • ფიზიკური დატვირთვა და ტვინის სტრუქტურა.
  • სხეული როგორც იარაღი.
  • სხეულის შეცნობის 3 ეტაპი.
  • რატომ უნდა იყოს რეგულარული ვარჯიში ცხოვრების წესი.
  • 18 წუთი და 5 ჯერ მეტი „ენდორფინი“

__________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     6 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა:  12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო