ცვლილებათა მართვა

 

  • ცვლილებათა ბუნება.
  • იდენტიფიკაცია.
  • როგორ შევქმნათ სწორი „არქიტექტურა“.
  • როგორ ვმართოთ მუშა პროცესი და გარემო ფაქტორები კრიზისულ სიტუაციაში.
  • სწორი გადაწყვეტილებების მიღება ცვალებად გარემოში.
  • კომუნიკაციები ცვლილებათა პროცესში.
  • „engagement“ ურთიერთჩართული კულტურის მქონე ორგანიზაციის შექმნა და განვითარება.
  • ბარიერები თუ შესაძლებლობები.
  • თვითმოტივაცია / თვითგანვითარება.