სწორი კომუნიკაცია

სწორი კომუნიკაცია

  • კომუნიკაციის რაობა, სახეები
  • ინფორმაციის მიწოდების ფორმები.
  • მოდელი: გამცემი – მიმღები.
  • ინფორმაციის დაკარგვის შედეგები ბიზნეს პროცესების სწორად წარმართვისათვის.
  • კომუნიკაციის მიზნობრიობა.
  • სწორად დაგეგმილი კომუნიკაცია .
  • არგუმენტაციის როლი კომპანიაში.
  • ინფორმაციის დამახინჯება.
  • უკუკავშირი კომუნიკაციის პროცესში.

___________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     12 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა: 12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო