მენეჯმენტი საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის

 

 • რა არის მენეჯმენტი;
 • მენეჯერი თუ ლიდერი;
 • მართვის ფსიქოლოგიური კანონზომიერებები და მათი ანალიზი;
 • ადამიანის ფსიქოლოგიური შესაძლებლობები და თავისებურებები შრომითი საქმიანობის პროცესში
 • რა რესურსებს ფლობს მენეჯერი;
 • HR ბრენდის მნიშვნელობა ორგანიზაციაში;
 • გუნდის ფორმირება;
 • გუნდის ტიპები და მათი განვითარების ეტაპები;
 • გუნდური მუშაობის პრონციპები და სტრუქტურული ფორმები.
 • მოივაცია; მატერიალური, არამატერიალური სამოტივაციო სისტემების ჩამოყალიბება;
 • Time management.
 • SWOT ანალიზი.
 • KPI- როგორ დავნერგოთ სისტემა, ფუნქციონალური ინდიკატორების შემუშავება;
 • კონტროლის მექანიზმები კომპანიაში;
 • სისტემური თუ მოქნილი უკუკავშირი და მისი მნიშვნელობა;
 • კომუნიკაციის ფორმები მენეჯერთთვის;
 • ბარიერები ცვლილეათა მართვის პროცესში;
 • უწყვეტი განვითარების სისტემის შემუშავება კომპანიაში;