ეფექტური კომუნიკაცია

  • კომუნიკაციის რაობა და სახეები.
  • ინფორმაციის მიწოდების ფორმები.
  • მოდელი: გამცემი – მიმღები.
  • ინფორმაციის დაკარგვის შედეგები.
  • კომუნიკაციის მიზნობრიობა.
  • სწორად დაგეგმილი კომუნიკაცია .
  • არგუმენტაციის როლი კომპანიაში.
  • ინფორმაციის დამახინჯება.
  • უკუკავშირი კომუნიკაციის პროცესში.