დისტანციური მომსახურება

 • რა არის ეფექტური დისტანციური მომსახურება.
 • მომსახურების რეზულტატიურობა/მიზანი. შუალედური და საბოლოო მიზნობრიობის დაგეგმვა.
 • „სკრიპტები“ მომსახურების პროცესში ( მომართვიანობის თემატურობის ჭრილში).
 • დიალოგის მართვა/საოპერაციო დრო დისტანციური მომსახურების პროცესში.
 • ინტერპერსონალური მომსახურება. დიალოგი სკრიპტს მიღმა.
 • კომუნიკაცია.
 • სატელეფონო კომუნიკაციის თანმიმდევრობა.
 • მოსმენა-მეტყველება;
 • სწორად დასმული კითხვები;
 • ბარიერები და მათთან მუშაობის ტექნიკები;
 • უკუკავშირი მომსახურების პროცესში. ინფორმაციის დაზუსტება, კულმინაცია.
 •  ემოციური ინტელექტი დისტანციური მომსახურების პროცესში.
 • დიალოგის ტრანსკრიპტი.